She peeks over hills

She peeks over hills

Scattering the dark shadows -

Tuscany sunrise