nom nom nom

nom nom nom
the kite-eating-tree wraps
ribbons in her hair